haizz nghi ma cha n nhiê u ngươ i nghi kiê m đươ c đô ng tiê n rê nên không biê t quy tro ng

haizz.nghĩ mà chán.nhiều người nghĩ kiếm được đồng tiền rễ nên không biết quý trọng.với tôi dù nhận xét là kiệt hay bùn sỉn hay gì tôi cũng nhận,vì tôi quý tin tôi làm ra,nên tôi sẽ dùng nó đúng nghĩa.khi nào bạn nđược như tôi hay đứng ở vị trí tôi mới biết.tôi tiếc tiền không giầu như các bạn

2 thoughts on “haizz nghi ma cha n nhiê u ngươ i nghi kiê m đươ c đô ng tiê n rê nên không biê t quy tro ng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *